Huishoudelijk reglement


SPECIAALCLUB AFRIKAANSE PRACHTVINKEN

Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld voor de leden van de Speciaalclub Afrikaanse Prachtvinken (ScAP) gevestigd te Heemstede (jaarvergadering 16 mei 2009, aangepast 16 mei 2017).


BETALINGSREGLEMENT

De hoogte van de contributie wordt, zoals in de statuten bepaald, jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. De daarmee samenhangende bedragen staan vermeld in het clubblad.
Vanaf 01-01-2009 wordt de contributie per automatische incasso geïnd. Personen die zich als nieuw lid willen opgeven, dienen ook een machtiging tot automatische incasso te ondertekenen. Bestaande leden wordt dringend verzocht ook een machtiging te verlenen. Bestaande leden die nog geen gebruikmaken van de automatische incasso betalen € 2,50 meer per kalenderjaar.
Betalingen moeten binnen drie maanden na verzending van de rekening zijn voldaan, na de vervaldatum worden er kosten in rekening gebracht.
Leden, bij wie om één of andere reden het geld niet kan worden afgeschreven, moeten na melding van de penningmeester het bedrag zelf binnen 1 week overmaken, inclusief een verhoging van € 1,00.


PRIVACY

Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels m.b.t. privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de Speciaalclub Afrikaanse Prachtvinken en het uitoefenen van de vogelliefhebberij. Zij/hij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres voor dit doel mogen worden opgeslagen.

Zij/hij geeft expliciet toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor:
- administratieve- en contributieverwerking;
- toezending van uitnodigingen voor de bijeenkomsten;
- toezending van clubbladen;
- een database voor het organiseren van een tentoonstelling (plaatselijk, landelijk, dan wel mondiaal);
- een database met kweekgegevens zodat de afstamming van de gekweekte vogels bekend is en inteelt voorkomen kan worden.

Het bestuur van de afdeling verplicht zich, middels een verantwoordelijk functionaris, tot het ordentelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het verwijderen van alle gegevens bij beëindiging van een lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.


WEBSITE

 1. De ScAP heeft een website met het adres: http://www.scapnl.com/
 2. Elk lid kan met een inlogcode en wachtwoord het aparte ledengedeelte van de site bezoeken.
 3. Indien men niet kan inloggen op het ledengedeelte even contact opnemen met de penningmeester. De handleiding voor het gebruik staat op de website vermeld.
 4. Het gebruik van nicknames of aliassen is niet toegestaan, ieder lid gebruikt zijn eigen naam om te communiceren.
 5. Het doel van deze website is: het geven van voorlichting over de vogelsoorten die wij behartigen en dan met name de Estrildinae; om sneller met elkaar te communiceren; informatie vanuit het bestuur en kweekgroepen te geven; onderling kweekinformaties en andere relevante informatie uit te wisselen; vogels onderling over te dragen; kweekverslagen te plaatsen; vogelbestanden in te voeren en kweekbestanden bij te houden.
 6. Bij het opgeven van gekweekte vogels in het "Kweekbestand" wordt de vogels een uniek stamboomnummer toegekend. Dit om in de toekomst inteelt te voorkomen.
 7. Er zijn 11 kweekgroepen ingesteld, t.w.:
  Groep 1 Amaranten
  Groep 2 Amandava's, kwartelastrilden en bergastrilden
  Groep 3 Blauwstuitastrilden, nonastrilden, zwartkapastrilden, elfenastrilden, feeënastrilden en blauwgrijze astrilden
  Groep 4 Overige echte astrilden
  Groep 5 Druppelastrilden en gestreepte astrilden
  Groep 6 Bosastrilde, meesastrilden en zaadkrakers
  Groep 7 Amadines, zilverbekjes en ekstertjes
  Groep 8 Serinussoorten
  Groep 9 Australische amadines
  Groep 10 Papegaai-amadines
  Groep 11 Lonchura's
 8. Een lid kan zich op de website bij een of meer kweekgroepen aanmelden.
 9. Het reglement voor deelname aan de kweekgroepen staat op de website vermeld.
 10. Op het ledenforum kan onderling informatie worden uitgewisseld.
 11. Het forum, waaronder de rubrieken waarin vogels kunnen worden overgedragen, is alleen toegankelijk voor de leden.
 12. Er mogen advertenties voor alle vogels worden geplaatst die bij onze leden worden gehouden, dus ook vogels die wij niet behartigen.
 13. Het bestuur zal zich niet bemoeien met de hoogte van vergoedingen van de vogels.
 14. Eventuele vergoedingen worden door belangstellende leden onder elkaar geregeld.
 15. Discussies over vergoedingen dienen niet op het ledenforum te worden gevoerd.
 16. Advertenties kunnen door leden zelf worden geplaatst en verwijderd.
 17. Niet verwijderde advertenties betreffende overdracht van vogels worden na 30 dagen automatisch verwijderd.
 18. Alle reacties op de verwijderde advertenties verdwijnen gelijktijdig.
 19. Het is leden toegestaan vogels van niet-leden op de site aan te bieden.

Leden die niet over een PC beschikken, kunnen contact opnemen met een ander lid voor het plaatsen van een advertentie op de site, het inbrengen van hun vogels, of voor het inwinnen en verstrekken van informatie over een kweekgroep.


VOGELLIJSTEN

De ScAP hanteert 3 verschillende vogellijsten, die als bijlage aan dit huishoudelijk reglement gehecht zijn:
Vogellijst-A. Hier komen alle "echte" Afrikaanse prachtvinken op voor.
Vogellijst-B. Hier staan de natuurvogels van buiten Afrika op en de mutanten van al onze vogels.
Vogellijst-C. De Australische amadines, Papegaai-amadines en Lonchura's, waarbij alleen de wildvorm vermeld wordt.

Klik op deze link om de vogellijsten te downloaden.


AUSTRALISCHE AMADINES, PAPEGAAI-AMADINES EN LONCHURA'S

De vogels, voorkomend op Vogellijst-C, mogen ook geruild worden op de clubdagen, zij worden a.h.w. "getolereerd". Zij zijn ook ingevoerd in de vogellijst op de website. Zij doen echter niet mee voor de diverse prijzen hiervoor genoemd.


WEDSTRIJDREGLEMENT Landelijke T.T.

Nog in te vullen...


WEDSTRIJDREGLEMENT ScAP T.T.

Nog in te vullen...

---------------------------.